Prejsť na obsah
O projekte

O projekte

Projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation) Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách 

Prijímateľom projektu ACCORD je Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) na základe podpísania zmluvy o NFP s Poskytovateľom Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR. Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ bude za účelom lepšieho a efektívnejšieho naplnenia cieľov Projektu realizovať Projekt v spolupráci s Partnerom Projektu Univerzitou Komenského v Bratislave (UK).

INFRAŠTRUKTÚRA

modernizácia a obnova fasád a obalových konštrukcií

Stavby

najmodernejšie poznatky chemických a biologických vied

Nové technológie

výskum a vývoj nových molekulových materiálov

Progresívne materiály

modernizácia prístrojov a podpora pre aplikovaný výskum

IKT a prístroje

OCENENIE a VÝSLEDKY (schválené patenty, uverejnené články)

Efektívny transfer výsledkov vedy a výskumu

Výskumné zamerania

BIOTECHNOLÓGIE

zameranie na problematiku priemyselných biotechnológií

PROGRESÍVNE MATERIÁLY

Príprava molekulových materiálov a tenkovrstvových systémov

IKT

zamerané hlavne na podporu pre aplikovaný výskum

Projekt ACCORD v číslach

0
Celkové výdavky projektu (mil €)
0
Trvanie projektu (mesiace)
0
Zrekonštruované budovy
0
Partneri projektu
Najnovšie aktuality

Aktuality